Nro. 14 – Junio 2022

Bandido (Feat. Estani)
Emanero, FMK & Rusherking
Sello discográfico